cash advance
ONU: James Anaya crida a harmonitzar les activitats de Nacions Unides que afecten a indígenes Imprimeix Correu electrònic
Drets indígenes - Drets indígenes
dimecres, 24 d'octubre de 2012 09:34

Tags: ONU

Servindi, 23 d’octubre, 2012.- El quart informe anual presentat pel Relator Especial sobre dret dels pobles indígenes, James Anaya, davant la Tercera Comissió de l'Assemblea General va destacar la necessitat d’harmonitzar el gran nombre d’activitats de les Nacions Unides que afecten als pobles indígenes.

Aquest informe presentat el dilluns a Nova York, Anaya reconeix que es necessiten majors esforços per assegurar que totes les accions dins del sistema de l'ONU estiguin en harmonia amb els estàndards internacionals i va destacar el treball fet fins al moment sobre el tema.

Espera d’aquesta manera que aquest avenç i el que es pugui desenvolupar en el sistema de Nacions Unides d’ara endavant estigui d’acord amb els seus drets, en particular els drets afirmats per la Declaració de les Nacions Unides sobre els drets dels pobles indígenes.

El document que conclou amb una sèrie de recomanacions destaca les innombrables activitats que es desenvolupen diàriament i el gran pressupost destinat, però adverteix que pot ser contraproduent l’absència d’una articulació entre elles.

L'informe reuneix els repertoris d’activitats realitzades en eixos com a promoció de bones pràctiques per protegir i enfortir els drets dels pobles indígenes a nivell internacional i nacional, i respostes als casos de presumptes violacions dels drets humans.

Entre les recomanacions el Relator Especial va considerar pertinent fer un esment especial de la propera Conferència Mundial sobre els Pobles Indígenes, que se celebrarà l’any 2014 com a reunió plenària d’alt nivell de l'Assemblea General de l'ONU.

Anaya va demanar assegurar la participació indígena efectiva en la trobada. Va sostenir en aquest sentit que la Conferència podria ajudar a resoldre la bretxa“enorme”  entre les normes de la Declaració i la realitat sobre el terreny.

A continuació presentem les conclusions i recomanacions del document:
Informe del Relator Especial sobre els drets dels pobles indígenes
IV. Conclusions i recomanacions


El Relator Especial agraeix l’oportunitat de continuar la seva labor de conformitat amb el mandat que el Consell de Drets Humans li va encomanar en la seva resolució 15/14 i expressa el seu reconeixement a tots els qui han recolzat i segueixen recolzant el seu mandat. També agraeix l’oportunitat d’informar de la seva labor a l'Assemblea General i de formular observacions sobre les diverses activitats del sistema de les Nacions Unides que afecten als pobles indígenes. Les conclusions i recomanacions següents estan relacionades amb aquestes activitats.

En el sistema de les Nacions Unides existeix una àmplia varietat d’institucions i processos que afecten als pobles indígenes i que tenen un paper important en la promoció dels seus drets humans. Les activitats dels diversos organismes, fons, programes i òrgans i mecanismes de drets humans, a més de les dels mecanismes amb mandats específics sobre els pobles indígenes (el Fòrum Permanent per a les Qüestions Indígenes, el Mecanisme d’experts sobre els drets dels pobles indígenes i el Relator Especial sobre els drets dels pobles indígenes), tenen repercussions en les qüestions indígenes.

Entre els processos vinculats a aquestes qüestions que es duen a terme en el sistema de les Nacions Unides es troben els que procuren basar-se en els règims de tractats existents, en particular en l’esfera del canvi climàtic i la protecció del medi ambient; l’elaboració de nous instruments, que es debaten en el si de l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual relatius als coneixements tradicionals i les expressions culturals; i la formulació i execució de nous programes o plataformes d’interacció, com la propera Conferència Mundial sobre els Pobles Indígenes.

La Declaració de les Nacions Unides sobre els drets dels pobles indígenes, aprovada per l'Assemblea General l’any 2007, exhorta als diversos components del sistema de les Nacions Unides a contribuir a la plena aplicació dels drets establerts a la Declaració i a promoure’ls (articles 41 i 42). Donat aquest mandat de l'Assemblea General, la Declaració defineix les normes mínimes de qualsevol activitat del sistema de les Nacions Unides que concerneixi als pobles indígenes, i és un estímul per prendre mesures d’acció afirmativa que promoguin els seus drets.

Diverses institucions i processos del sistema de les Nacions Unides han realitzat una important labor per promoure els drets dels pobles indígenes. No obstant això, és necessari fer majors esforços per aprofitar al màxim les iniciatives en tot el sistema de les Nacions Unides per promoure aquests drets i assegurar que totes les mesures que es prenen en el sistema que concerneixin als pobles indígenes estiguin en harmonia amb els seus drets, en particular els establerts a la Declaració de les Nacions Unides sobre els drets dels pobles indígenes.

Els organismes, fons i programes i les organitzacions intergovernamentals del sistema de les Nacions Unides han de desenvolupar o prosseguir la labor en les seves respectives esferes programàtiques que tingui per objecte promoure els drets dels pobles indígenes, de conformitat amb la Declaració. A més, en tots els casos han d’assegurar que el disseny i l’execució dels seus diversos programes i activitats estan d’acord amb la Declaració i reforcen el que es disposa en ella.

A aquest efecte, les institucions de les Nacions Unides han d’adoptar mesures concretes per conscienciar als seus directors i el seu personal sobre la Declaració i les seves disposicions, i assegurar que la Declaració sigui una referència fonamental en tots els processos de presa de decisions i formulació de programes en tots els nivells d’operació que afectin als pobles indígenes. A més, els organismes han d’assegurar que als seus pressupostos es prevegi un finançament suficient per a les activitats que promoguin l’aplicació de la Declaració, i que les activitats pressupostades no estiguin en conflicte amb les seves disposicions.

Les polítiques d’operacions o les directrius sobre pobles indígenes, com les de la FAO i el Grup del Banc Mundial, han de modificar-se segons sigui necessari o interpretar-se de tal forma que compleixin les normes internacionals pertinents, tal com s’estableixen a la Declaració, els tractats aplicables i altres fonts. Altres institucions del sistema de les Nacions Unides han d’elaborar, segons correspongui, orientacions i directrius de política per promoure i assegurar el respecte dels drets dels pobles indígenes.

A més, els organismes, fons i programes, i les organitzacions intergovernamentals del sistema de les Nacions Unides han de celebrar consultes amb els pobles indígenes, de conformitat amb les mateixes normes de consulta que s’apliquen als Estats en virtut de la Declaració, per a la preparació i execució d’activitats o polítiques que puguin afectar als drets o interessos dels pobles indígenes. Han d’establir-se procediments de consulta específics referent a això.

El Grup de Suport Interinstitucional sobre Qüestions Indígenes exerceix un paper important en l’aplicació de les recomanacions esmentades, basant la seva labor en les iniciatives que ja ha adoptat en aquest sentit.

Els processos en el sistema de les Nacions Unides per a l’elaboració de nous tractats multilaterals o altres instruments, o per al desenvolupament de nous programes o conferències, han de ser amb coherència amb les normes internacionals relatives als drets dels pobles indígenes, tant pel que fa a la seva participació en aquests processos com als resultats substantius.

Per tant, el dret dels pobles indígenes a participar en la presa de decisions que els afectin, com s’expressa a la Declaració i altres fonts internacionals, ha de respectar-se plenament a l’hora d’establir normes internacionals o altres processos que afectin els seus drets o interessos.

A més, els resultats d’aquests processos han de reforçar els drets dels pobles indígenes afirmats a la Declaració. En cap cas un nou tractat internacional o un altre instrument, o el document final d’una conferència, menyscabarà o soscavarà les disposicions establertes a la Declaració o en altres fonts internacionals.

Quan als tractats existents o altres instruments normatius, com les directrius i les polítiques dels organismes, han d'interpretar-se i aplicar-se de manera d’acord amb la Declaració de les Nacions Unides sobre els drets dels pobles indígenes, ja sigui que els textos d’aquests instruments recullin els termes exactes de la Declaració o no, tret que la redacció no permeti en absolut una interpretació en aquest sentit. Si la redacció d’un text no permeti la seva aplicació de manera d’acord amb la Declaració, el text hauria d’esmenar-se o modificar-se.

El Relator Especial considera pertinent fer un esment especial de la propera Conferència Mundial sobre els Pobles Indígenes, que se celebrarà el 2014 com a reunió plenària d'alt nivell de l'Assemblea General. Donat el evident interès de la Conferència per als pobles indígenes, s’ha de preveure la plena i adequada participació d’aquests, de conformitat amb les disposicions pertinents de la Declaració.

El Relator Especial és conscient que, en el moment de preparar aquest informe, s’estan definint les modalitats de participació en la Conferència Mundial. En aquest sentit, insta a ser flexibles i innovadors a fi d’assegurar la participació dels pobles indígenes en la reunió, de conformitat amb les normes de participació que la pròpia Assemblea General va afirmar quan va aprovar la Declaració de les Nacions Unides sobre els drets dels pobles indígenes. A més, els resultats de la Conferència Mundial han de reforçar, i de cap manera menyscabar o deixar de satisfer, les disposicions de la Declaració.

Ha de realitzar-se un esforç coordinat per desenvolupar les capacitats i les habilitats dels pobles indígenes perquè puguin participar de manera efectiva en els processos internacionals que afectin als seus drets i participar eficaçment en les consultes amb les entitats de les Nacions Unides per a l’elaboració, aplicació i avaluació dels programes que els afectin. S’han adoptat algunes iniciatives en aquest sentit, però el Relator Especial considera que els pobles indígenes necessiten més oportunitats de desenvolupament de la capacitat. El Grup de Suport Interinstitucional sobre Qüestions Indígenes pot promoure les iniciatives per desenvolupar aquesta capacitat.

Per accedir a l'informe complet donar clic en el següent enllaç:

Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas.